Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Sportsklubben Nationalkameratene

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19. februar 2017.

Årsmøtet avholdes den 21. mars 2017 klokka 19:00 på Klubbhuset ved Hallset skole.

 

Under følger saklisten for årsmøtet.

1. Godkjenning av stemmeberettigete.

2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandling av innkomne forslag og saker.

7. Medlemskontingent og aktivitetsavgift

a)      Fastsettelse av medlemskontingent

b)      Fastsettelse av aktivitetsavgift

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg av:

a)      Leder og nestledere

b)      Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

c)       To revisorer

d)      Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

11.   Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

-          Styrets forslag til forretningsorden

-          Styrets årsberetning for 2016

-          Regnskap *)

-          Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer **)

-          Styrets forslag til medlemskontingent og aktivitetsavgift for 2017

-          Styrets forslag til budsjett for 2017

-          Styrets forslag til organisasjonsplan

-          Valgkomiteens innstilling

-          Styrets innstilling på neste års valgkomité

 

*) Revisjonsberetning er ikke ferdigstilt og vil bli tilgjengeliggjort så snart den er klar

**) Det var innen fristens utløp ikke kommet inn forslag eller saker til årsmøtet

 

Med vennlig hilsen
styret i Sportsklubben Nationalkameratene