Sakliste og saksdokumenter for årsmøte 2016 i Sportsklubben Nationalkameratene

Styret viser til innkalling til årsmøte av 6. februar 2016.

Årsmøtet avholdes den 15. mars 2016 klokka 19:00 på Klubbhuset ved Hallset skole.

Under følger saklisten for årsmøtet.

 1. Godkjenning av stemmeberettigete.
 2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandling av innkomne forslag og saker.
  a) Godkjenning av nye vedtekter for idrettslaget tilpasset ny lovnorm for idrettslag
 7. Medlemskontingent og aktivitetsavgift
  a) Fastsettelse av medlemskontingent
  b) Gi gruppene fullmakt til å fastsette aktivitetsavgift for gruppens aktivitet
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg av:
  a) Leder og nestledere
  b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  c) To revisorerd) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
 11. Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Alle sakspapirer som .zip-fil.