Påmelding til årsmøte 2020 i Sportsklubben Nationalkameratene

I år vil årsmøtet gjennomføres elektronisk via Teams.

Ber om at alle som skal delta om å melde seg på senest mandag 22/6.

Påmelding gjøres HER.

Når man deltar på årsmøtet må man benytte følgende link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRjMDAxMTMtYTYwNS00ZWNhLWE3MmQtZjg4MzljZmYxYjQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3ddc8f1-5fda-421a-96b1-4844f55ba084%22%2c%22Oid%22%3a%2238e25262-08b8-4986-9832-dd780b9b1d02%22%7d

Det man trenger er en nettleser på PC, MAC, iPad, e.l.

Viktig at man legger inn navn hvis man blir spurt om det. 

 

Velkommen til årsmøtet!

 

Hilsen

Styret National