Breddereglement - 10år+

Alle våre lag omfattes Lov og reglement generelt og Breddereglementet spesielt.

UNNTAK i 2021 ifht en normalsesong (se nedenfor)
Kort fortalt:
§ 2–3 Unntak fra kravene til alder:
- Jenter kan delta som ettårs overårig i gutteklasser samtidig som de spiller på lag i egen aldersklasse eller høyere.
--- Kan ikke være mer enn 2 år for gamle
§ 2–12 Deltakelse på lag i gutt/jente 13-19 år:
- Ved flere lag i samme klasse og spillform kan det totalt benyttes inntil 6 spillere som ble benyttet på øvrige lag i siste obligatoriske kamp (NB! Spillere som står på kamprapporten)
- For klubber som har flere 7er-lag i samme aldersklasse, opprettholdes regelen med å flytte inntil 5 spillere mellom lagene.
- Med flere lag i samme aldersklasse og ulik spillform er det ingen begrensning på antall spillere som flyttes mellom lagene for eksempel G16 11er og G16 7er.
--- Unntak: dersom 7er-laget spiller i en 11er-serie, da gjelder regelen om inntil 6 spillere.
Alle spillere født i 2001 kan benyttes som overårige på J/G 19 inntil de har et reelt kamptilbud i egen klasse (senior)
- Følger Breddereglementet §2–3: Inntil 2 overårige i 11er og 1 i 7er
- Søknad dersom behov for mer enn det regelverket tillater –søknad sendes til trondelag.fotball@fotball.no

De mest brukte paragrafene og innhold under normalsesong er:

§ 2-1. Spilleberettigelse

§ 2-3. Unntak fra kravene til alder
Kort fortalt:
- Inntil 2 overårige i 11er og 9er
- 1 overårig spiller i 7er
- Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Forutsetningen er at klubben ikke stiller lag i spillerens egen aldersklasse!
- Jenter kan delta som overårig på lag i gutteklasser samtidig som de spiller på lag i egen årsklasse eller høyere. Må søkes om dette, og spiller kan ikke være mer enn 2 år for gammel

§ 2-4. Dispensasjon fra kravene til alder
Kort fortalt:
- Kan søke om dispensasjon på sosiale eller medisinske årsaker eller mangel på kamptilbud.

§ 2-12. Deltakelse på lag i gutt/jente 13-19 år
Kort fortalt:
- Ved flere lag i samme klasse og spillform kan det totalt benyttes inntil 5 spillere som ble benyttet på øvrige lag i siste obligatoriske kamp (NB! Spillere som står på kamprapporten)
- Ved flere lag i samme klasse – men ulik spillform, er det ingen begrensning i flytting av spillere. Tenk FAIR PLAY og jevnbyrdighet! 
NB! Gjelder ikke der lag fra en spillform deltar i en serie for andre spillformer. Eksempel: dersom man har meldt på to lag i G16-klassen, ett 11er og ett 7er, hvor 7er-laget er plassert i en 11er-serie, gjelder begrensningen om 5 spillere mellom lagene.

Eksempler på hva å passe på ved flytting av spillere mellom lag:
To eksempler med to lag
Eksempel med tre lag

§ 2–11 (1) og (2). Flytting av spillere mellom lag senior 
Kort fortalt:
- Dersom flere lag, men i ulike divisjoner:
- - Serier med inntil sju innbyttere (fra 4. div. menn og 2. div. kvinner og nedover):
- - - Inntil fem spillere fra kamptropp i nærmeste høyere rangerte lag i siste obligatoriske kamp
- Dersom flere lag, men i ulike spillformer (fra 11er til 7er):
- - Fra laveste rangerte 11er-lag til 7er-lag→ inntil fem spillere fra kamptropp

§ 2-9. Sammensatte lag

§ 2-21. Kamprapport